CURS 2017-18

LES VISITES AL CENTRE ES FARAN EN HORES CONCERTADES.


PRE-INSCRIPCIÓ

        CALENDARI


 • Presentació de sol·licituds: del 23 de març al 4 d'abril.
 • Presentació de documentació: fins al 7 d'abril.
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional: 24 d'abril.
 • Presentació de reclamacions: del 25 al 27 d'abril
 • Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 3 maig. 
 • Sorteig del número per al desempat: 4 de maig. 
 • Publicació de llistes d'admesos: 8 de maig. 

INFORMACIÓ GENERAL
 
 • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantil els infants que durant l'any 2017 compleixen els 3 anys. Al primer curs d'educació primària, els alumnes que compleixen 6 anys durant l'any 2017 i els d'edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil. I, a primer curs d'educació secundària obligatòria es poden matricular els alumnes que compleixen 12 anys durant l'any 2017 i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.
  Abans de matricular-se s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

  Per fer la preinscripció cal:
  • conèixer el calendari de tot el procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions,
  • consultar el centre assignat i fer la MATRÍCULA. 


   MATRÍCULA

   Del dia 12 al 16 de Juny a la Direcció de l'escola.